هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

خطای 404 : صفحه مورد نظر پیدا نشد